Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.
Algemene Voorwaarden
CuraÇiaoALGEMENE VOORWAARDEN CURACIAO

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CuraÇiao, alsook elke overeenkomst tussen CuraÇiao en een consument. Voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, stelt CuraÇiao de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking/ter inzage. CuraÇiao behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment en zonder verdere kennisgeving aan te passen. Aanpassingen zijn echter niet van toepassing op boekingen die reeds door CuraÇiao is aanvaard.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Het aanbod

 1. Indien het aanbod onder hetzij tijdsbepaling hetzij onder voorwaarden geschiedt, zal CuraÇiao dit duidelijk in het aanbod vermelden.
 2. Het aanbod bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer CuraÇiao gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod en/of de omschrijving van het aanbod en/of getoonde afbeeldingen binden CuraÇiao niet en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van CuraÇiao leiden.
 3. Aanbiedingen van CuraÇiao bevatten zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat zijn/haar rechten en verplichtingen zullen zijn, indien hij/zij besluiten het aanbod te aanvaarden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs van de aanbieding;
  • De hoogte van eventuele belastingen die voor rekening van de consument komen;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen CuraÇiao de prijs garandeert.
  • De hoogte van eventuele onvermijdbare kosten;
  • De wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 2 - De overeenkomst

 1. CuraÇiao fungeert als bemiddelaar tussen de aanbieder en de consument. Het is in alle gevallen de aanbieder van de producten en/of diensten die nakoming zal geven aan de overeenkomst gesloten via CuraÇiao.nl.
 2. De consument is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste persoonsgegevens en betaalgegevens. CuraÇiao kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van foutief doorgegeven informatie door de consument.
 3. De consument dient de leeftijd van 18 jaar of ouder te hebben bereikt om overeenkomsten op eigen naam met CuraÇiao te sluiten.
 4. CuraÇiao stelt de consument op de hoogte van (indien aanwezig) verschillen tussen de bepalingen in de algemene voorwaarden van de aanbieder en bepalingen in de algemene voorwaarden van CuraÇiao.
 5. Het aanvaarden van het aanbod geschiedt wanneer de consument zijn persoonlijke gegevens en betaalgegevens op de website heeft ingevuld. CuraÇiao bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 6. Het aanvragen van een offerte geschiedt wanneer de consument het invulformulier heeft ingevuld op www.curaciao.nl. CuraÇiao maakt het voor de consument duidelijk bij welke diensten hij/zij een vrijblijvende offerte kan aanvragen. CuraÇiao bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvraag en brengt de consument op de hoogte van de vervaldatum van de offerte.

Artikel 3

(uitleg diensten)

 1. De diensten die CuraÇiao aanbiedt moeten worden onderscheiden in:
  • losse diensten;
  • Pakketreizen;
  • Combinatiereizen.
 2. vervoer (& airporttransfer): Bij CuraÇiao is het mogelijk om een (losse) auto te huren. Hierbij gelden naast deze algemene voorwaarden, tevens de huurvoorwaarden die op www.curaciao.nl staan.
 3. Accommodatie (& airporttransfer): Bij CuraÇiao is het mogelijk om een (losse) accommodatie te huren. Hierbij gelden naast deze algemene voorwaarden, tevens de voorwaarden en huisregels die bij desbetreffende accommodatie op www.curaciao.nl staan vermeld.
 4. Activiteiten: onder activiteiten wordt verstaan de excursies die CuraÇiao aanbiedt via www.curaciao.nl.
 5. Vliegtickets: Losse vliegtickets boeken is bij CuraÇiao niet mogelijk. M.a.w. moet een vliegtickets altijd in combinatie worden geboekt met een andere door CuraÇiao aangeboden dienst (m.u.v. airport transfers).
 6. Airporttransfer is alleen te boeken in combinatie met autoverhuur en/of accommodatie te boeken bij CuraÇiao.
 7. Pakketreizen: Onder pakketreizen wordt verstaan het boeken van vliegtickets en accommodatie (& eventueel een huurauto).
 8. Combinatiereizen: Onder combinatiereizen wordt verstaan het combineren van diensten van CuraÇiao (vliegtickets uitgezonderd).

(Betaling, rente en incassokosten)

 1. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. In andere gevallen is echter mogelijk om de gekozen dienst/product te reserveren met een aanbetaling. In de aparte hoofdstukken van de verschillende diensten van CuraÇiao staan de bijbehorende betalingsregelingen.
 2. Voor annuleringen gelden in het algemeen de volgende bepalingen:
  (Annuleren en/of wijzigen door CuraÇiao)
  1. Indien de consument heeft nagelaten alle relevante informatie over hetzij zichzelf hetzij andere personen te verstrekken, behoudt CuraÇiao zich het recht voor het geboekte ieder moment te annuleren.
  2. Indien het geboekte niet kan doorgaan zal CuraÇiao consument onverwijld op de hoogte stellen.
  3. In geval van overboeking of faillissement van de aanbieder zal CuraÇiao de consument eenmalig een alternatief aanbod doen. Dit aanbod moet CuraÇiao doen in een redelijke termijn voor aankomst van de gasten. Indien consument niet akkoord gaat met het alternatief zal CuraÇiao het geboekte kosteloos annuleren.
  4. Indien er sprake is van overmacht is CuraÇiao niet verplicht een alternatief en/of restitutie aan te bieden.
  (deel)Annuleren en/of wijzigen door consument)
  1. Indien consument zijn accommodatie en/of vervoer wilt wijzigen of annuleren zal consument contact moeten opnemen met de klantenservice van CuraÇiao. Dit kan telefonisch of via e-mail, van maandag tot en met zaterdag, tussen 09:00 en 17:00 uur. Indien consument contact opneemt na 17:00 geldt de eerstvolgende werkdag als dag van annulering.
  2. Per dienst/product wordt duidelijk aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor het wijzigen/annuleren/(deel)annuleren van desbetreffende dienst/product.
  3. Indien bij groepsreizen een deel van de groep zijn reis annuleert, dan is de hoofdboeker aansprakelijk voor het bedrag wat open komt te staan door deze annulering.
  4. Als de reden van de annulering gedekt wordt door een verzekeringspolis die consument heeft genomen voor de betreffende boeking, is het mogelijk om via die verzekeringspolis de annuleringskosten terug te eisen. De bovengenoemde voorwaarden zijn dan niet van toepassing.
  5. De consument die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens CuraÇiao heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door CuraÇiao gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. CuraÇiao kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  6. Betalingen dienen direct via de website of ontvangen factuur te worden gedaan, tenzij anders is aangegeven in de aanbieding.
  7. Er kan betaald worden via iDeal, PayPal, Maestro, Mastercard of door girale overboeking naar het zakelijke rekeningnummer van CuraÇiao.
  8. CuraÇiao stelt zich niet aansprakelijk voor bijkomende kosten die niet direct van toepassing zijn op CuraÇiao zoals kosten voor bagage, buitenlandse transacties, visa, vaccinaties en andere kosten die niet als inclusief bij de aanbieding worden vermeld.

Artikel 4 - Reissom

 1. De gepubliceerde reissom geldt per product/dienst, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de consument voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door CuraÇiao of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.
 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze CuraÇiao bekend waren ten tijde van publicatie ervan.
 3. Foutief vermelde prijzen zijn niet bindend.

HOOFDSTUK 2. (losse) ACCOMMODATIES

 1. Bij CuraÇiao is het mogelijk om een (losse) accommodatie te huren. Hierbij gelden naast deze algemene voorwaarden, tevens de voorwaarden/regels die bij desbetreffende accommodatie staan. Deze staan duidelijk omschreven op www.curaciao.nl.
 2. Indien consument de regels/voorwaarden van de desbetreffende accommodatie niet of niet op de correcte wijze naleeft, dan vallen alle financiële gevolgen in het risicosfeer van de consument.
 3. Het is mogelijk om een accommodatie te reserveren met een aanbetaling. De aanbetaling bedraagt 25% van de huursom inclusief bijkomende kosten.
 4. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor de incheckdatum in het bezit te zijn van CuraÇiao.
 5. Hoofdstuk 1. Artikel 3 (lid 2) over (deel)annuleren en/of wijzigen is op deze situatie van overeenkomstige toepassing.
 6. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% van de huursom;
  • Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Wij raden u aan ervoor te kiezen via CuraÇiao een annuleringsverzekering af te sluiten.

HOOFDSTUK 3. (Losse) VERVOER & AIRPORTTRANSFERS

 1. Door de boeking of reservering gaat huurder akkoord met de huurvoorwaarden zoals die op www.curaciao.nl staan. Bij het niet naleven van de huurvoorwaarden komen alle financiële gevolgen voor rekening van de huurder.
 2. Naast de huurvoorwaarden zijn ook de huisregels van de lokale aanbieder van kracht. CuraÇiao is niet aansprakelijk voor financiële gevolgen als gevolg van het niet naleven van de huisregels.
 3. De huurprijs:
  • Prijzen voor de huurauto's op www.curaciao.nl zijn all-in tarieven. De huurder betaalt geen extra kosten ter plaatse.
  • Behalve wanneer het eigen risico is afgekocht, dient de huurder altijd voorafgaand aan de huurperiode de borgsom af te dragen. Dit geschiedt volgens de regels op www.curaciao.nl.

1. Betalen / reserveren met aanbetaling

 • De huurder kan kiezen tussen direct betalen via de site of een offerte aanvragen.
 • CuraÇiao biedt de mogelijkheid om een vervoermiddel te reserveren door een aanbetaling te doen. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met het team.
 • De aanbetaling bedraagt € 50,- ongeacht de huurperiode en prijs.
 • Wanneer u een aanbetaling doet moet het restant van de huursom uiterlijk zes weken voor de aanvang van de huurperiode in het bezit zijn van CuraÇiao.
 • De consument is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de consument niet tijdig heeft betaald, zendt CuraÇiao de huurder een kosteloze betalingsherinnering, waarin de huurder een termijn van 14 kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.
 • De huurder heeft geen recht op restitutie van de aanbetaling, wanneer hij/zij in verzuim blijft met het restant van de huursom.
 • Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond(direct) de gehele reissom worden voldaan. In dit geval is het m.a.w. niet mogelijk om een huurauto te reserveren.

1. Annuleringen en/of wijzigen door CuraÇiao

 • Hoofdstuk 1. Artikel 3 (lid 2) over (deel)annuleren en/of wijzigen is op deze situatie van overeenkomstige toepassing.
 • Indien het geboekte niet kan doorgaan zal CuraÇiao huurder onverwijld op de hoogte stellen.

2. (deel)Annulering en/of wijzigen door Huurder

 • Wijzigen of annuleren van een boeking dient schriftelijk per email te geschieden.
 • Bij wijziging van de boeking gelden de volgende regels:
  • Wijzigen van het merk & model is, (behalve eventuele prijsverschillen) altijd kosteloos;
  • Wijziging van de persoonlijke gegevens van de bestuurder is kosteloos, tenzij de wijziging tot annulering door CuraÇiao moet leiden;
  • Wijziging van een extra, shuttleservice en/of verzekering is, (behalve indien gekozen wordt voor een duurdere dienst/product) altijd kosteloos;
  • De huurder kan de huurperiode te allen tijde kosteloos uitbreiden.
  • De huurder kan de huurperiode tot 3 dagen voor de aanvang van de huurperiode korter maken.
  • Wijzigen van de huurperiode vanaf 3 dagen voor de aanvang van de huurperiode is toegestaan, mits de huurder tenminste 1/3 van de aanvankelijke huurperiode het vervoermiddel huurt. Met een minimum van 3 dagen.
 • Bij annulering van een boeking gelden de volgende voorwaarden:
  • Annuleren of gedeeltelijk annulering van een boeking is tot 3 dagen voor de aanvang van de huurperiode kosteloos.
  • Bij een annulering vanaf 3 dagen voor aanvang van de huurperiode, brengt CuraÇiao 25% van de huursom in rekening bij de huurder.
  • Indien huurder de extra-flex optie heeft genomen, dan is het mogelijk om kosteloos tot op het laatste moment (het afgesproken tijdstip waarop de huurauto zou worden opgehaald) te annuleren. De huursom wordt in dat geval uiterlijk 7 werkdagen na de annuleringsdatum op de rekening van huurder teruggestort.
 • Hoofdboeker is contractspartij en dus ook eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

HOOFDSTUK 4. ACTIVITEIT

 1. Onder activiteiten wordt verstaan de excursies die via www.curaciao.nl worden aangeboden.
 2. CuraÇiao gaat uit van de juistheid van de door de consument ingevulde gegevens en wensen, doch zal CuraÇiao factureren nadat de gegevens/informatie zijn geverifieerd bij de consument.
 3. Bij elke excursie staat duidelijk hoe de betaling moet geschieden.

HOOFDSTUK 5. VLIEGTICKETS

 1. Wanneer een consument vliegtickets aanschaft via CuraÇiao zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • CuraÇiao koopt zijn tickets in bij Piloot Koen (onderdeel van de GRgroep). Piloot Koen heeft een team van specialisten op het gebied van vliegtickets, zij printen en zoeken de juiste vliegtickets uit voor de klanten van CuraÇiao;
  • Per ticket verschillen de annuleringsvoorwaarden, dit heeft voornamelijk te maken met beschikbaarheid en prijs van de tickets. Wilt u hier flexibel in zijn, vraag dan naar de mogelijkheden bij CuraÇiao;
  • Als u tickets besteld via CuraÇiao, krijgt u deze aangeleverd als PDF bestand. U dient zelf in te checken (kan 24 uur voor u vertrekt). Na het inchecken krijgt u een boarding pass, deze heeft u nodig om alles soepel te laten verlopen op het vliegveld. Dit geldt ook voor de terugreis;
  • CuraÇiao is niet verantwoordelijk voor het missen van vluchten of het niet meebrengen van de juiste papieren. Tijdswijzigingen en dergelijke worden altijd terstond gecommuniceerd door CuraÇiao. Aan vertragingen kunnen richting CuraÇiao geen rechten worden ontleend;
  • Wanneer een consument vliegtickets aanschaft via CuraÇiao, worden de vliegtickets voor 48 uur in optie gezet. CuraÇiao, in samenwerking met Piloot Koen, biedt de consument de mogelijkheid om binnen 48 uur te beslissen en te betalen;
  • Indien CuraÇiao de betaling niet binnen 48 uur ontvangt, dan is CuraÇiao niet verantwoordelijk voor eventuele prijsstijging van de vliegtickets;
  • De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de namen (volgens paspoort) van alle passagiers. CuraÇiao is niet verantwoordelijk, indien de personalia van de passagiers door de consument niet correct is doorgegeven.

HOOFDSTUK 6. PAKKETREIZEN & COMBINATIEREIZEN

 1. Pakketreizen: Onder pakketreizen wordt verstaan het boeken van vliegtickets en accommodatie (& eventueel een huurauto).
 2. Bij het boeken van een pakketreis via CuraÇiao zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing;
  • Aanbetaling: (voorbeeld: Vliegtickets, accommodatie & huurauto): de aanbetaling bedraagt het totaal bedrag aan vliegtickets, 25% van de huursom van de accommodatie en € 50,- voor de huurauto. Andere combinaties zijn tevens mogelijk. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn voldaan;
  • De consument kan ervoor kiezen de gehele reissom in één keer te voldoen;
  • De annuleringsvoorwaarden van vliegtickets en die van accommodaties en eventueel huurauto blijven onverkort van kracht.
 3. Combinatiereizen: Onder combinatiereizen wordt verstaan het combineren van diensten - vliegtickets uitgezonderd - van CuraÇiao.
 4. Bij het boeken van een combinatiereis cia CuraÇiao zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • Alle bepalingen, behoudens de bepalingen in hoofdstuk 5., zijn onverkort van toepassing;
  • Aanbetaling: (voorbeeld: Accommodatie & huurauto): de aanbetaling bedraagt 25% van de huursom van de accommodatie en € 50,- voor de huurauto. Andere combinaties zijn tevens mogelijk. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn voldaan;
  • De consument kan ervoor kiezen de gehele reissom in één keer te voldoen.
  • De annuleringsvoorwaarden bij alle gekozen/gecombineerde diensten blijven bij het combineren van diensten onverkort van kracht.

HOOFDSTUK 7. ALGEMENE SLOTBEPALINGEN

No show

 1. Indien de consument een dienst van CuraÇiao koopt en vervolgens op de dag en tijd van uitvoering van die dienst niet komt opdagen dan is de consument gehouden zijn betalingsverplichting te voldoen.
 2. Indien het geval zoals in lid 1 van dit artikel genoemd zich voordoet, terwijl de consument reeds aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, dan heeft de consument geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.
 3. CuraÇiao kan - afhankelijk van de specifieke reisomstandigheden van de consument - ten voordele van de consument afwijken van lid 1 en 2 van dit artikel.

Klachten

 1. Indien consument een klacht heeft over de accommodatie en/of het vervoermiddel, dient consument hiervan een melding te maken bij CuraÇiao afdeling Curaçao op nummer +31 (0)6 2411 7663. Wanneer het probleem op locatie niet tot volle tevredenheid kan worden opgelost dient consument contact op te nemen met de klantenservice van CuraÇiao afdeling Nederland. Voor klachten kan er telefonisch contact op worden genomen met +31 (0)6 2054 3114 Verder kan consument een klachten email sturen naar klantenservice@curaciao.nl, of een klachtenbrief sturen naar: CuraÇiao C.V., Westeinderweg 14, 1687 PL, Wognum, Nederland.
 2. Consument kan tot 72 uur na terugkomst een klacht indienen bij CuraÇiao. CuraÇiao streeft ernaar binnen 5 werkdagen met een passende reactie te komen.
 3. Indien de klacht tijdens het verblijf opgelost had kunnen worden biedt CuraÇiao geen compensatie‚indien klant na de reis een klacht indient.

HOOFDSTUK 8. PRAKTISCHE INFORMATIE

 1. Paspoortvereisten: Voor alle boekingen bij CuraÇiao is een geldig paspoort vereist. Specifieke paspoort- en visumvereisten en andere immigratievereisten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument. Deze vereisten kunnen worden nagegaan bij relevante ambassades en/of consulaten. CuraÇiao is niet aansprakelijk wanneer consument niet aan de paspoortvereisten voldoet.
 2. Reisverzekering: CuraÇiao biedt een reisverzekering aan. Het is sterk aan te raden een reisverzekering af te sluiten die de gehele tijd van het verblijf dekt.
 3. Gezondheid: Afhankelijk van de boeking, kunnen verplichte gezondheidszorgen op de consument van toepassing zijn. Het wordt aangeraden om van te voren een reisapotheek of dokter te bezoeken en gezondheidsinformatie op te vragen voor de betreffende reis. CuraÇiao stelt zich niet aansprakelijk voor gezondheidsproblemen die opgedaan zijn tijdens het verblijf.
 4. CuraÇiao heeft een kantoor op Curaçao. In noodgevallen zijn wij altijd bereikbaar en zullen wij altijd ons best doen om op elke manier hulp te bieden. Het kantoor op CuraÇiao is te bereiken op +31 (0)6 2411 7663.

HOOFDSTUK 9. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op overeenkomsten tussen consument en CuraÇiao is het Nederlands recht van toepassing.